Tìm thấy xác thiết giáp hạm “không thể bị đánh chìm” nổi tiếng trong Thế chiến 2