Hà Giang: Tạm đình chỉ giáo viên tát và đánh học sinh trên lớp